Aisha Vissers

Logo - Aisha Vissers

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
A t-m Z Zorg

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.2 A t-m Z Zorg: de overkoepelende handelsnaam A t-m Z zorg waaronder ook Aisha Vissers diensten verricht, gevestigd te (5404PN) Uden, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72411031. Onder A t-m Z Zorg zijn mede inbegrepen alle gevoerde handelsnamen, tenzij specifieke anders aangeven.

1.3 Diensten: alle diensten met betrekking tot (online) coaching, training en therapie en aanverwant (druk)werk. Voorgaand geldt in de ruimste zin van het woord.

1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, tussen A t-m Z Zorg en de klant met als doel A t-m Z Zorg diensten te laten verrichten in opdracht van de klant.

1.5 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de aangeboden diensten van A t-m Z Zorg.

1.6 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die gebruik maakt van de diensten van A t-m Z Zorg.

1.7 Partijen: A t-m Z Zorg en de klant samen.

1.8. Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door A t-m Z Zorg gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.2 Indien de klant algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door A t-m Z Zorg niet geaccepteerd.

2.3 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.

2.4 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van A t-m Z Zorg is van toepassing. A t-m Z Zorg heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. A t-m Z Zorg de klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden.

2.5 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat de klant op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. De klant, handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, is gehouden de wijzigingen te accepteren. De consument heeft het recht de overeenkomst met A t-m Z Zorg te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met wijziging van algemene voorwaarden.

2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2.7 Indien A t-m Z Zorg op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle door A t-m Z Zorg gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. A t-m Z Zorg heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.

3.2 Een aanbod van A t-m Z Zorg wordt schriftelijk aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.3 Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de klant verstrekte gegevens en/of informatie. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens en/of informatie afwijken van de heersende omstandigheden, heeft A t-m Z Zorg het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. A t-m Z Zorg niet verplicht de juistheid van de door de klant of derden verstrekte informatie en/of gegevens te toetsen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht A t-m Z Zorg niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 A t-m Z Zorg kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de klant begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat. Tevens kan A t-m Z Zorg niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden indien de klant het aanbod van A t-m Z Zorg onjuist interpreteert.

3.6 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de door A t-m Z Zorg gedane aanbieding heeft geaccepteerd. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand wanneer de klant de betaling aan A t-m Z Zorg heeft voldaan.

4.2 Wanneer de aanvaarding van de klant – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het aanbod van A t-m Z Zorg, komt de overeenkomst tot stand indien A t-m Z Zorg schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

4.3 Als de klant zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan A t-m Z Zorg een opdracht verstrekt, is A t-m Z Zorg pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.

4.4 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van A t-m Z Zorg of zodra A t-m Z Zorg – zonder bezwaar van de klant – met de uitvoering van de opdracht is begonnen, voor haar bindend.

4.5 Het wijzigen van een aanvaarde opdracht kan alleen met schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging komen ten laste van de klant. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat de overeengekomen uitvoeringstermijn door A t-m Z Zorg wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen die A t-m Z Zorg hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, administratie-, reis-, verblijfs-, verzend-, en/of kosten van derde partijen, tenzij anders aangegeven.

5.2 Alle prijzen die A t-m Z Zorg hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan A t-m Z Zorg te allen tijde wijzigen indien zij dit nodig acht. Voorafgaand aan de ingang van een prijswijziging, deelt A t-m Z Zorg de prijswijziging mee aan de klant.

5.3 De consument heeft het recht de overeenkomst met A t-m Z Zorg te beëindigen indien hij niet akkoord gaat met de prijswijziging bedoeld in het vorige lid. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling, wettelijke bepaling of meerwerk zijn hierbij uitgesloten.

5.4 De prijzen van de vaste pakketten, kenbaar gemaakt op de website van A t-m Z Zorg zullen – na de totstandkoming van de overeenkomst – niet tussentijds verhoogd.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling dient plaats te vinden binnen de tussen partijen overeengekomen termijn. De klant kan een betaallink van A t-m Z Zorg ontvangen. Betaling dient in ieder geval vóór de aanvang van de uitvoering van de diensten van A t-m Z Zorg op rekening van A t-m Z Zorg te zijn bijgeschreven.

6.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de eerste termijn vóórafgaand aan de uitvoering van de diensten op rekening van A t-m Z Zorg te zijn bijgeschreven, de daarna volgende termijnen maandelijks, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.3 A t-m Z Zorg heeft te allen tijde het recht om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de klant te verlangen.

6.4 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

6.5 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Artikel 7. Gevolgen niet-tijdige betaling

7.1 Bij niet tijdige betaling is A t-m Z Zorg gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.

7.2 In geval van niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en heeft A t-m Z Zorg, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de klant wettelijke rente in rekening te brengen.

7.3 A t-m Z Zorg is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de klant gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 100,-. Ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

7.4 In afwijking van hetgeen in de leden twee en drie bepaald, zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, voordat de consument in verzuim is.

7.5 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de consument in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

– 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-

– 10% over de volgende € 2.500,-

– 5% over de volgende € 5.000,-

– 1% over de volgende € 190.000,-

– 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

7.6 De door de klant gedane betalingen worden door A t-m Z Zorg ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaat.

7.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten, voor zover de dienstverlening ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 8. Betalingsonmacht

8.1 A t-m Z Zorg is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant: – in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt; – (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; – door executoriale beslaglegging wordt getroffen; – anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

9.1 A t-m Z Zorg heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de klant volledig zijn voldaan, indien (1) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien A t-m Z Zorg kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

9.2 A t-m Z Zorg is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

9.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.

9.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van A t-m Z Zorg op de klant onmiddellijk opeisbaar.

9.5 A t-m Z Zorg behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de klant of derden.

Artikel 10. Het herroepingsrecht

10.1 Het herroepingsrecht geldt enkel ten aanzien van consumenten en niet voor zakelijke klanten.

10.2 Indien er sprake is van koop op afstand kan de consument de overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product/dienst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. A t-m Z Zorg mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van reden(en) verplicht. Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte producten en/of diensten.

10.3 De in het tweede lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument akkoord heeft gegevens op de afgenomen dienst of het product heeft ontvangen.

10.4 Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen op ondubbelzinnige wijze schriftelijk dan wel per e-mail aan A t-m Z Zorg kenbaar maken.

10.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

10.6 Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten tussen de consument en A t-m Z Zorg van rechtswege ontbonden.

10.7 A t-m Z Zorg vergoedt aan de consument het aankoopbedrag van het product/de dienst indien de herroeping rechtsgeldig is, inclusief de betaalde verzendkosten, behalve de retourkosten, uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door consument aan A t-m Z Zorg.

10.8 Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze waarop de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere wijze van terugbetaling.

Artikel 11. Uitsluiting herroepingsrecht

11.1 Bij het aangaan van een dienstenovereenkomst door een consument met A t-m Z Zorg, stemt de consument uitdrukkelijk in met aanvang van de uitvoering van de dienstverlening binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en verklaart de consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienstverlening.

11.2 Bij aankoop van digitale producten, zoals een e-book of (online) programma en (online) cursus die langs digitale weg worden geleverd, stemt de consument uitdrukkelijk in met levering binnen 14 dagen na aankoop en verklaart de consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.

11.3 A t-m Z Zorg sluit het herroepingsrecht voor de volgende producten/diensten zoals omschreven in dit artikellid uitdrukkelijk uit: – op verzoek van de consument conform diens specificaties en wensen op maat gemaakte producten en/of diensten, die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon; – diensten die verricht worden op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode, zoals maar niet gelimiteerd tot masterclasses, webinars of andere evenementen.

Artikel 12. Klachtenregeling (buiten het herroepingsrecht)

12.1 Klachten met betrekking tot de dienstverlening van A t-m Z Zorg en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 7 dagen na uitvoering of de verzenddatum, dan wel binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek, indien de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan A t-m Z Zorg kenbaar te worden gemaakt.

12.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

12.3 De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van A t-m Z Zorg dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven. Na genoemd termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de klant.

12.4 A t-m Z Zorg dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken en heeft te allen tijde het recht de uitvoering van de overeenkomst te verbeteren. Bij een gegronde klacht zal A t-m Z Zorg in overleg treden met de klant om een passende oplossing te bereiken.

12.5 De klant heeft nimmer het recht op volledige restitutie van het overeengekomen c.q. betaalde bedrag. Een eventuele prijsvermindering is te allen tijde de keuze van A t-m Z Zorg.

12.6 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.

Artikel 13. Beëindiging c.q. annulering van de overeenkomst

13.1 Ingeval de klant de overeenkomst met A t-m Z Zorg voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren en er geldt geen herroepingsrecht of de termijn daarvoor is verstreken, is de klant aan A t-m Z Zorg een vergoeding verschuldigd van de reeds gemaakte kosten en alle door de annulering geleden schade inclusief gederfde winst. A t-m Z Zorg heeft het recht deze annuleringskosten als volgt te fixeren en bij de klant in rekening te brengen:

– 25% van het overeengekomen totaalbedrag aan annuleringskosten bij annulering tot twee weken voorafgaand aan de uitvoering door A t-m Z Zorg;

– 50% van het overeengekomen totaalbedrag aan annuleringskosten bij annulering binnen één week voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering door A t-m Z Zorg;

– 75% van het overeengekomen totaalbedrag aan annuleringskosten bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering door A t-m Z Zorg;

– 100% van het overeengekomen totaalbedrag aan annuleringskosten bij annulering na aanvang van de uitvoering door A t-m Z Zorg.

13.2 Annulering na aanvang van de uitvoering door A t-m Z Zorg is in beginsel niet mogelijk. De klant is in dit geval te allen tijde gehouden het overeengekomen bedrag aan A t-m Z Zorg te voldoen.

13.3 In alle gevallen dient de klant naast de annuleringskosten tevens de kosten van derden te voldoen.

13.4 Indien A t-m Z Zorg de uitvoering van de overeenkomst dient uit te stellen wegens ziekte of calamiteiten, valt dit onder overmacht. Indien een trainingsmoment, event, sessie, e.d. dient te worden verplaatst door onvoorziene omstandigheden aan de zijde van A t-m Z Zorg (overmacht), dan zal er een nieuwe datum aan de klant worden aangeboden. In dit geval vindt er nimmer restitutie van betaling plaats.

13.5 De klant is tegenover derden aansprakelijk voor de annulering en zal A t-m Z Zorg vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

13.6 A t-m Z Zorg geeft het recht alle reeds door de klant betaalde bedragen te verrekenen met de door de klant verschuldigde annuleringskosten.

13.7 Indien de klant is overeengekomen in maandelijkse termijnen te betalen, vervalt deze betalingsregeling per direct en is het totale resterende bedrag onmiddellijk opeisbaar door A t-m Z Zorg. De klant is in dat geval verplicht het volledige bedrag per direct te voldoen aan A t-m Z Zorg.

Artikel 14. Afspraken verzetten

14.1 De klant dient afspraken met A t-m Z Zorg minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te verzetten. Afspraken die verzet worden voor deze termijn worden opnieuw ingepland in overleg met A t-m Z Zorg.

14.2 Verzet de klant de desbetreffende afspraak niet minimaal 24 uur voor de geplaande afspraak, bedoeld in het eerste lid, dan vervalt de desbetreffende afspraak en heeft A t-m Z Zorg het recht om onkosten in rekening te brengen bij de klant. De klant heeft nimmer recht op enige (schade)vergoeding.

14.3 A t-m Z Zorg heeft te allen tijde het recht om afspraken te verzetten of te annuleren, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding aan de klant. A t-m Z Zorg maakt geen afspraken met de klant gedurende vakanties (regio Brabant).

Artikel 15. Uitvoering van de overeenkomst

15.1 A t-m Z Zorg bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.

15.2 A t-m Z Zorg zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. A t-m Z Zorg heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. A t-m Z Zorg kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door haar gegeven advies, begeleiding, therapie en/of coaching.

15.3 A t-m Z Zorg spant zich in om de gegevens die A t-m Z Zorg voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

15.4 De overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de klant uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen, onder welke naam en/of titel dan ook.

15.5 Alle diensten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door A t-m Z Zorg.

15.6 A t-m Z Zorg is gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de klant, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van A t-m Z Zorg wenselijk is.

15.7 De klant is gehouden alle informatie en gegevens, die A t-m Z Zorg naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan A t-m Z Zorg te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie en/of gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan A t-m Z Zorg zijn verstrekt, heeft A t-m Z Zorg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de klant.

15.8 De klant mag aan de adviezen en dienstverlening van A t-m Z Zorg hoge eisen stellen, maar de klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan

A t-m Z Zorg ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie en gegevens.

15.9 De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de therapie, coaching, begeleiding, training en/of advisering en voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.

5.10 Termijnen waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van A t-m Z Zorg op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

5.11 De klant is gehouden A t-m Z Zorg onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.12 A t-m Z Zorg heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren.

5.13 A t-m Z Zorg heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de klant niet wordt voldaan, is A t-m Z Zorg niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.

5.14 De klant kan voor online programma’s, trainingen, coaching e.d. inloggegevens van A t-m Z Zorg ontvangen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan. De klant mag verkregen inlogcodes en werkboeken/e-books nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.

15.15 A t-m Z Zorg behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan de klant verschuldigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens van natuurlijke personen.

15.16 Online programma’s/trainingen zijn toegankelijk voor de desbetreffende periode van de overeenkomst. A t-m Z Zorg stelt de klant tijdig op de hoogte wanneer de toegang wordt ontzegd.

Artikel 16. Termijnen

16.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd en/of stukken worden (op)geleverd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

16.2 Bij overschrijding van een (op)levertermijn en/of uitvoeringstermijn door A t-m Z Zorg dient de klant A t-m Z Zorg in gebreke te stellen, waarbij A t-m Z Zorg alsnog een redelijk termijn wordt geboden om de dienstverlening uit te voeren dan wel het werk op te leveren. A t-m Z Zorg is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.

16.3 Indien de klant informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en/of (op)levering, vangt de (op)levertermijn en/of uitvoeringstermijn aan nadat de klant deze informatie en/of gegevens aan A t-m Z Zorg heeft verstrekt.

Artikel 17. Overmacht

17.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die A t-m Z Zorg niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van

A t-m Z zorg kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van door A t-m Z Zorg ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is A t-m Z Zorg gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van A t-m Z Zorg en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van A t-m Z Zorg. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop A t-m Z Zorg geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor A t-m Z Zorg niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

17.3 In geval van overmacht zal A t-m Z Zorg zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.

17.4 Als de overmachtssituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van A t-m Z Zorg (deels) zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is A t-m Z Zorg gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

17.5 Vanaf het moment dat de overmachtssituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en vrijwaring

18.1 In geval de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van A t-m Z Zorg, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van A t-m Z Zorg voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door A t-m Z Zorg gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van A t-m Z Zorg onder die verzekering.

18.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.3 A t-m Z Zorg is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van A t-m Z Zorg aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan A t-m Z Zorg kan worden toegekend;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

18.4 Aansprakelijkheid van A t-m Z Zorg voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, schade door bedrijfstagnatie, letselschade of immateriële schade, is uitgesloten.

18.5 A t-m Z Zorg is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

– het niet voldoen door de klant aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;

– een overmachtssituatie zoals bedoeld in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;

– aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt;

– het ontbreken van informatie en/of gegevens of het verloren gaan van informatie en/of gegevens die A t-m Z Zorg aan de klant heeft geleverd;

– gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;

– het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van A t-m Z Zorg door de klant of derden;

– handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van A t-m Z Zorg. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;

– misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaken vinden in handelingen van de klant of door hem ingeschakelde derden;

– psychische problematiek, gezondheidsklachten en/of lichamelijke klachten naar aanleiding van de dienstverlening van A t-m Z Zorg;

– fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur, programmatuur en/of het niet bereikbaar zijn van online programma’s/trainingen; – een langere (op)levertermijn en/of uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht de reden die daaraan ten grondslag ligt;

– schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacy rechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van A t-m Z Zorg en/of de klant;

– schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de klant inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;

– tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen;

 – fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

18.6 Een vordering tot schadevergoeding door de klant dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij A t-m Z Zorg te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.

18.7 A t-m Z Zorg is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De klant zal A t-m Z Zorg vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

18.8 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van A t-m Z Zorg en diens leidinggevenden en dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 19. Intellectueel eigendom

19.1 A t-m Z Zorg behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

19.2 Het is de klant uitdrukkelijk verboden de producten, bedoeld in het vorige lid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, training, coaching, therapie en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals video’s, e-books en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken, te verwerken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de dienstverlening van A t-m Z Zorg. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van A t-m Z Zorg aan de klant.

19.3 De rechten van intellectueel eigendom welke A t-m Z Zorg in licentie gebruikt mag de klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

19.4 De klant garandeert dat de door hem verstrekte informatie, gegevens, afbeeldingen en teksten in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart A t-m Z Zorg tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

19.5 De inhoud van de website van A t-m Z Zorg waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van A t-m Z Zorg of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van A t-m Z Zorg.

19.6 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de klant noch A t-m Z Zorg jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.

19.7 De klant is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door A t-m Z Zorg en derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 20. Vertrouwelijkheid

20.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

20.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

20.3 A t-m Z Zorg mag de persoonsgegevens van de klant alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. Het is A t-m Z Zorg niet toegestaan om de persoonsgegevens van de klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een andere wijze openbaar te maken.

20.4 A t-m Z Zorg verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Alle gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale weten regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

21.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar A t-m Z Zorg is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. Voor consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van de consument bevoegd tot geschillenbeslechting.