Aisha Vissers

Logo - Aisha Vissers

Privacy verklaring 

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om jou te informeren over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 juli 2023.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

A t/m Z Zorg
Klemvogel 18
5404PN, Uden

KvK: 72411031
BTW: NL001768771B95

Aisha Vissers verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die jij aan mij verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Persoonsgegevens

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Inhoud van communicatie.

Doeleinden

Deze persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

Grondslagen

Bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat Aisha Vissers hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening;
• De bescherming van mijn financiële belangen;
• De verbetering van mijn diensten;
• Beveiliging en het beheer van mijn systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van bovenstaande dienstverlening worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Aisha Vissers aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Jouw gegevens worden niet verstrekt voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang ik jouw gegevens bewaar

Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Bitch Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van gegevens

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom zijn er passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens.
Na ontvangst van jouw verzoek, ontvangt je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken om deze gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kun je Aisha Vissers verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Aisha Vissers
Klemvogel 18
5404 PN, Uden

06-43544186,
info@aishavissers.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 juli 2023.

Aisha Vissers kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je aan om deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.